PATVIRTINTA

Kalvarijos savivaldybės tarybos

2016 m. lapkričio 24 d. sprendimo Nr. T-210 redakcija

 

 

KALVARIJOS SPORTO CENTRO

NUOSTATAI

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

$11.   Kalvarijos sporto centro nuostatai (toliau – Nuostatai), reglamentuoja biudžetinės įstaigos Kalvarijos sporto centro (toliau – Centro) teisinę formą, buveinę, veiklos tikslus ir funkcijas,  savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos kompetenciją, teises ir pareigas, valdymą ir veiklos organizavimą darbuotojų priėmimą į darbą, atleidimą iš darbo, jų darbo apmokėjimo tvarką, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką, finansinės veiklos kontrolę, viešų pranešimų skelbimo ir informavimo tvarką

$12.   Centro pavadinimas – Kalvarijos sporto centras

$13.   Centro teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

$14.   Centro savininkas – Kalvarijos savivaldybė

$15.   Centras įregistruotas – 2000 m. liepos 31 d.

$16.   Centro Savininko teises ir pareigas įgyvendina Kalvarijos savivaldybės taryba (toliau – Savivaldybės taryba).

$17.   Cento buveinė – Suvalkų g. 99, LT -69211 Kalvarija.

$18.   Centras yra ribotos civilinės atsakomybės viešasis juridinis asmuo, turintis antspaudą su savo pavadinimu, sąskaitas Lietuvos Respublikos bankuose.

$19.    Centras savo veiklą organizuoja vadovaujantis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymu, Lietuvos Respublikos biudžeto sandaros įstatymu ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos darbo kodeksu, Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės įsakymais, Kalvarijos savivaldybės tarybos sprendimais, Kalvarijos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais nuostatais.

$110.  Centro finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II SKYRIUS

CENTRO VEIKLOS  POBŪDIS, TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 

$111.   Centro veiklos pobūdis – kūno kultūra ir sportas.

$112.  Centro veiklos tikslai – plėsti sportinę bazę, organizuoti ir vykdyti neformalųjį švietimą, sportinę veiklą, per sportą skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraišką, ieškoti talentingų sportininkų, galinčių deramai atstovauti savivaldybei Lietuvos ir tarptautinėse varžybose, sporto renginiuose, sudaryti sąlygas vaikams, jaunimui ir suaugusiems užsiimti kūno kultūra, sveika gyvensena, ugdyti didelio meistriškumo sportininkus.

$113.   Centro funkcijos:

$113.1.      organizuoja, komplektuoja ir ruošia Savivaldybės rinktines dalyvauti respublikinėse ir tarptautinėse varžybose, sveikatingumo renginiuose;

$113.2.      rengia sporto varžybų planus, ruošia varžybų sąmatas, ruošia ir tvirtina varžybų nuostatus;

$113.3.      organizuoja mokomąjį treniruotės procesą, stovyklas, sporto varžybas ir sveikatingumo renginius;

$113.4.      bendradarbiauja su Savivaldybės teritorijoje veikiančiais jaunimo ir sporto klubais padeda organizuoti sportinę veiklą, varžybas, turnyrus ir kt.;

$113.5.      teikia pasiūlymus Savivaldybės merui dėl sporto programų rėmimo;

$113.6.      teisės aktų nustatyta tvarka apdraudžia sportininkų (kurie susiduria su didesniu pavojumi sveikatai ir gyvybei) sveikatą , apmoka sportininkų, atstovaujančių Centrui, starto mokestį (akreditaciją), licencijas, medicininės patikros išlaidas, atstatomųjų priemonių ir medikamentų įsigijimą, kompensuoja kelionės, nakvynės ir maitinimo išlaidas;

$113.7.      sistemingai kontroliuoja, kaip vykdo įsipareigojimus treneriai, administracijos darbuotojai, pagalbinis personalas, sportininkai;

$113.8.      teikia Centro numatytas paslaugas;

$113.9.      teikia duomenis apie Savivaldybėje vykdomų sporto renginių skaičių, sportuojančių skaičių, taip pat ir kitą aktualią informaciją atitinkamoms valstybės ir savivaldybių institucijoms;

$113.10.        vykdo neformalųjį švietimą sporto srityje;

$113.11.     ugdo sportininkus pagal patvirtintus sportininkų kvalifikacinių kategorijų reikalavimus ir normas;

$113.12.     ieško talentingų sportininkų, sportiniais pasiekimais padeda formuoti Kalvarijos savivaldybės įvaizdį;

$113.13.     sudaro galimybes sportininkams siekti aukšto sportinio meistriškumo;

$113.14.     rūpinasi neįgaliųjų integracija per kūno kultūrą ir sportą.

$113.15.     dalyvauja įvairiuose įstaigos veiklos nuostatus atitinkančiuose projektuose;

$113.16.     ruošia veiklos ataskaitas;

$113.17.     dalyvauja įvairių darbo grupių, komisijų, komandų veikloje;

$113.18.     tvarko dokumentų archyvą;

$113.19.     rengia finansines ir statistines ataskaitas įstatymų numatyta tvarka ir garantuoja jų teisingumą;

$113.20.     viešai skelbia informaciją apie Centro veiklą.

$113.21.     vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Savivaldybės tarybos sprendimais ir kitais teisės aktais pavestas funkcijas

$114.  Centro veiklos rūšys:

$114.1.       kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, (49.39);

$114.2.       poilsiautojų ir kita trumpalaikio apgyvendinimo veikla, (55.20);

$114.3.       vaikų poilsio stovyklų veikla, (55.20.20);

$114.4.       kita apgyvendinimo veikla (55.90);

$114.5.       nuosavo arba nuomojamo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, 68.20;

$114.6.       reklama, (73.1);

$114.7.       sportinis ir rekreacinis švietimas, (85.51);

$114.8.         sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla (93);

$114.9.         sportinė veikla, (93.1);

$114.10.     sporto įrenginių eksploatavimas (93.11);

$114.11.     sporto klubų veikla (93.12)

$114.12.     kita sportinė veikla (93.19)

III SKYRIUS

CENTRO SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

 

$115.   Centro savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Savivaldybės taryba, kuri:

$115.1.       tvirtina biudžetinės įstaigos Nuostatus;   

$115.2.       priima sprendimą, dėl biudžetinės įstaigos buveinės pakeitimo;

$115.3.       priima sprendimą dėl biudžetinės įstaigos reorganizavimo ir likvidavimo, dėl biudžetinės įstaigos filialo steigimo ir jo veiklos nutraukimo;

$115.4.       nustato Centro didžiausią leistiną pareigybių skaičių;

$115.5.       nustato kainas ir tarifus už Centro teikiamas atlygintinas paslaugas;

$115.6.       skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir nutraukia jos įgaliojimus;

$115.7.       sprendžia kitus biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir biudžetinės įstaigos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 

IV SKYRIUS

CENTRO TEISĖS IR PAREIGOS

 

$116.   Nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Centras turi teisę:

$116.1.      naudoti, valdyti perduotą patikėjimo teise turtą ir disponuoti juo Lietuvos Respublikos įstatymų, Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų bei šių nuostatų nustatyta tvarka;

$116.2.      pirkti ar kitaip įsigyti turtą , jį valdyti, naudoti ir disponuoti juo įstatymų ir šių nuostatų nustatyta tvarka;

$116.3.      sudaryti sandorius, sutartis, susitarimus ir priimti įsipareigojimus;

$116.4.      teikti paslaugas pagal Kalvarijos savivaldybės tarybos patvirtintas paslaugų kainas;

$116.5.      gauti paramą;

$116.6.      naudoti lėšas nuostatuose numatytiems tikslams ir funkcijoms įgyvendinti;

$116.7.      bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

$116.8.      gauti iš valstybės ir savivaldybių institucijų bei įstaigų informaciją, reikalingą sprendžiant Centro kompetencijai priskirtus klausimus;

$116.9.      rengti programas sporto paslaugų plėtrai, dalyvauti svarstyme dėl jų finansavimo, naudoti lėšas nuostatuose numatytiems tikslams pasiekti;

$116.10.     gauti įstatymais numatytas lengvatas ūkinei veiklai organizuoti ir vykdyti;

$116.11.     organizuoti darbuotojų kvalifikacijos kėlimą;

$116.12.     pagal kompetenciją suteikti sportininkams kvalifikacines kategorijas;

$116.13.     spręsti Savivaldybės rinktinių dalyvavimo įvairiose šalies varžybose tikslingumą;

$116.14.     pasitelkti savo darbui reikalingus specialistus sudarius darbo sutartis;

$116.15.     keisti esamų sporto šakų profilį, steigėjui sutikus, plėsti sporto šakų ar grupių kiekį;

$116.16.     užmegzti ir palaikyti ryšius su šalies ir užsienio valstybių sporto srities institucijomis ir fondais, sudaryti ir vykdyti bendros veiklos programas, projektus;

$116.17.     įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka sudaryti sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenims pagal įstaigos veiklos kompetenciją;

$116.18.     naudotis kitomis teisės aktų suteiktomis teisėmis.

$117.   Cento pareigos:

$117.1.      užtikrinti geros kokybės sportinį ugdymą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti sportuojantiesiems higienos normas atitinkančias ugdymo sąlygas;

$117.2.     vykdyti Nuostatuose nurodytas funkcijas ir įgyvendinti veiklos tikslus;

$117.3.      teikti valstybės bei savivaldybės institucijoms veiklos, buhalterinės apskaitos informaciją ir rengti ataskaitas, suvestines finansines atskaitomybes;

$117.4.      sporto centras turi ir kitų pareigų, kurias numato įvairūs Lietuvos Respublikos dokumentai    švietimo, kultūros ir sporto klausimais.

V SKYRIUS

 CENTRO VALDYMAS

 

$118.   Centrui vadovauja direktorius, kurį įstatymų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia Savivaldybės meras.

$119.  Centro administracija, organizuoja Centro veiklą ir dirba vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais.

$120.  Centro buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę tvarko buhalterinės apskaitos tvarkytojas.

$121.  Centras savo santykius su juridiniais ir fiziniais asmenimis grindžia sutarčių ir susitarimų pagrindu.

$122.  Centro direktorius:

$122.1.      organizuoja Centro darbą, kad būtų įgyvendinami Centro tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

$122.2.     užtikrina, kad būtų laikomasi įstatymų ir kitų teisės aktų;

$122.3.      įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Centro darbuotojus, skiria drausmines nuobaudas ir paskatas, atlieka kitas personalo valdymo funkcijas;

$122.4.      rengia ir tvirtina Centro darbuotojų pareigybių aprašymus, vidaus tvarkos taisykles, kitus vidaus organizacinius dokumentus;

$122.5.      kontroliuoja Centro darbuotojų veiklą;

$122.6.      rūpinasi Centro darbuotojų kvalifikacijos kėlimu;

$122.7.      tvirtina darbuotojų saugaus darbo instrukcijas;

$122.8.      tvirtina Centro pareigybių sąrašą, neviršydamas darbo užmokesčiams skirtų lėšų, darbuotojų tarnybinius atlyginimus ir priedus;

$122.9.      nustato Centro darbuotojų atlyginimų, priedų ir priemokų dydžius;

$122.10.    leidžia įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

$122.11.    tvirtina Centro programas ir ataskaitas;

$122.12.    Centro vardu sudaro sandorius ir jiems atstovauja;

$122.13.    užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

$122.14.    be įgaliojimo veikia Centro vardu ir išduoda įgaliojimus Centro darbuotojams atlikti tas funkcijas, kurios priklauso direktoriaus kompetencijai;

$122.15.    Centro direktorius sutarčių pagrindu užtikrina bendradarbiavimą su kitomis savivaldybės, valstybinėmis ir nevyriausybinėmis sporto organizacijomis;

$122.16.    Centro direktorius gali turėti ir kitų teisų ir pareigų, jei jos neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

$123.     Centro direktoriui negalint eiti pareigų, jo pareigas  turi atlikti direktoriaus pavaduotojas arba kitas direktoriaus įsakymu paskirtas asmuo.

VI SKYRIUS

CENTRO MOKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMAS

 

$124.     Sportininkų ugdymo(si) procesas organizuojamas, atsižvelgiant į žmogaus fizinių ir psichinių savybių raidos, lyties ir amžiaus ypatumus, optimalų sporto varžybų poreikį.

$125.   Ugdymas organizuojamas, vadovaujantis:

$125.1.      Centro Nuostatais;

$125.2.      sporto šakų ugdymo programomis;

$125.3.      grupiniais arba individualiais ugdymo planais;

$125.4.      Lietuvos sportininkų kvalifikacinėmis kategorijos reikalavimais ir normomis;

$125.5.      sporto varžybų kalendoriumi;

$125.6.      metiniais ugdymo grupių darbo planais;

$125.7.      kitais norminiais dokumentais.

$126.    Ugdymo procesas Centre vykdomas šiais etapais:

$126.1.      pradinio rengimo;

$126.2.      meistriškumo ugdymo;

$126.3.      meistriškumo tobulinimo;

$126.4.      didelio sporto meistriškumo rengimo.

$127.     Mokymo planai yra:

$127.1.       grupiniai (vienai mokymo grupei arba keliems panašaus profilio ir lygio sportininkams);

$127.2.       individualieji (asmeniški vienam sportininkui).

$128.     Mokymo planas susideda iš tokių dalių:

$128.1.       perspektyvinio plano, kuriame numatyti tikslai, numatomas pasiekti sportininkų grupės (sportininko) parengimo modelis;

$128.2.       metinio plano, kuriame numatytos krūvių dydžiai bei intensyvumas, poilsio bei atsigavimo priemonės.

$129.   Bendrieji reikalavimai:

$129.1.      teorinių paskaitų ir pratybų minimali trukmė 45 min., maksimali pratybų trukmė priklauso nuo trenerio grupinio ar individualiojo ugdymo plano reikalavimų. Į šį skaičių įeina ir oficialus kalendorinių varžybų, jeigu jose dalyvauja sportininkas su treneriu laikas;

$129.2.       teorinių paskaitų, mokomųjų pratybų ar kitų mokymo pratybų laiką ir vietą nurodo mokomųjų pratybų tvarkaraščiai, o dalyvavimą varžybose – kalendoriniai planai, patvirtinti Centro direktoriaus;

$129.3.       visų lygių Centro sportininkams užduotys skiriamos trenerio nuožiūra, atsižvelgiant į sportininko sugebėjimus įvykdyti programinius reikalavimus, amžių ir individualias fizines savybes;

$129.4.       Centro sportininkų mokymas organizuojamas laisvalaikiu: po pamokų, poilsio ir švenčių dienomis, atostogų metu;

$129.5.       Centro sportininkų mokymas organizuojamas ištisus metus atsižvelgiant į sporto šakos treniruotės proceso periodizavimo ypatumus;

$129.6.      sportininkų skaičius mokymo grupėje nustatomas vadovaujantis Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos vyriausybės mokymo įstaigų bendraisiais nuostatais;

$129.7.      papildyti ugdymo grupes talentingais sportininkais leidžiama bet kuriuo metų laiku;

$129.8.      grupės laikomos nesukomplektuotos, jeigu pratybas lanko mažiau kaip 2/3 minimalaus sportininkų skaičiaus. Naujų grupių komplektavimas gali trukti ne ilgiau kaip vieną mėnesį;

$129.9.      pasibaigus atskiriems ugdymo etapams vykdomas sportininkų testavimas;

$129.10.    trenerių, metodininkų atostogų grafikas sudaromas pagal sporto šakų specifiką taip, kad treniruotės procesas vyktų planuotu laiku; su atostogaujančio trenerio grupe gali dirbti jį pavaduojantis treneris;

$129.11.    Centro pradinio rengimo grupę gali lankyti visi norintys sportuoti vaikai, paaugliai ir jaunuoliai, gavę raštišką tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimą ir gydytojo leidimą;

$129.12.    aukštesnio meistriškumo sportininkams sudaromos sąlygos gauti rekomendacijas tolimesniam jų ugdymui;

$129.13.    į sportininkų rengimo proceso valdymą įeina sportininko testavimas, kontrolinių normų laikymas;

$129.14.    Centro ugdymo grupių darbo apskaita tvarkoma mokymo žurnaluose ir metinėse ataskaitose, už žinių teisingumą atsako treneris.

$130.     Pagrindinis ugdymo turinio uždavinys – talentingų sportininkų paieška, pradinis jų mokymas sporto šakų pagrindų, optimalus bendrasis ir specialusis jų fizinis parengimas, orientavimas vienai ar kitai sporto šakai, nuoseklus pratybų ir sporto varžybų apimčių didinimas, šiuolaikinių sporto mokslo laimėjimų panaudojimas siekti optimalių rezultatų.

 

VII  SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR KVALIFIKACIJOS KĖLIMAS

 

$131.     Centro direktorius į pareigas priimamas konkurso būdu Savivaldybės mero potvarkiu.

$132.     Centro darbuotojus į darbą priima, nustato jiems atlyginimą, skiria nuobaudas, skatina , atleidžia iš darbo Centro direktorius, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais.

$133.     Atskiriems kūno kultūros ir sporto projektams įgyvendinti Centro direktoriui suteikiama teisė sudaryti terminuotas darbo sutartis.

$134.     Centro darbuotojų darbo santykius ir darbo apmokėjimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

$135.     Centro direktorius ir darbuotojai kvalifikaciją kelia pagal Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatytą tvarką.

 

VIII SKYRIUS

CENTRO TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA

$136.     Centras patikėjimo teise Lietuvos Respublikos ir kitų teisės aktų bei steigėjo nustatyta tvarka valdo ir naudojasi priskirtais pastatais, inventoriumi, mokymo priemonėmis, finansiniais ištekliais.

$137.     Centras susidėvėjusias ar nereikalingas materialines vertybes nurašo ar realizuoja ir gautas pajamas naudoja Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka.

$138.  Centro lėšas sudaro:

$138.1.      Savivaldybės biudžeto asignavimai;

$138.2.      lėšos, gautos kaip parama;

$138.3.      lėšos, gautos iš įvairių fondų bei organizacijų;

$138.4.      lėšos už teikiamas mokamas paslaugas ir programų vykdymą;

$138.5.      kitos lėšos, gautos teisės aktų nustatyta tvarka.

IX SKYRIUS

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

$139.     Centro finansinės veiklos kontrolę vykdo Savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba, Savivaldybės administracijos Centralizuota vidaus audito tarnyba ir kitos įgaliotos  valstybės institucijos teisės aktų nustatyta tvarka.

X SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

$140.     Centro nuostatai gali būti keičiami Savivaldybės tarybos sprendimu, Centro direktoriaus iniciatyva.

$141.     Pakeisti ir pasirašyti Centro nuostatai įsigalioja nuo jų įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

$142.     Centras turi interneto svetainę www.sckalvarija.lt, kuri turi atitikti teisės aktų nustatytą tvarką.

$143.     Informacija apie Centro veiklą ir vieši pranešimai, kuriuos, remiantis Lietuvos Respublikos teisės aktais, reikia viešai paskelbti, skelbiami Centro interneto svetainėje.

$144.     Centro dokumentai rengiami, įforminami ir saugomi Dokumentų rengimo taisyklių, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

                                                                                                                       .